Chanoeka en de Messias

Chanoeka en de Messias

Binnenkort is het weer Chanoeka. We herdenken daarmee de moedige strijd van de Makkabeëen tegen het regime van Syrisch-Griekse vorst Antiochus Epifanes. Deze overheerser wilde de Hellenistische cultuur opdringen aan de inwoners van het Joodse land en verbood alles wat Adonai geboden had en andersom: De Sjabbat mocht niet gevierd worden, jongetjes niet besneden en de voedingswetten niet gerespecteerd maar in de Tempel van de Eeuwige werden varkens geofferd.

Toch werd deze ‘nieuwe’ cultuur op een heel acceptabele manier gebracht: de schoonheid van het menselijk lichaam werd verafgood en gecultiveerd. Overal werden sportscholen opgericht om de spieren te trainen om een ‘goddelijk’ lichaam te kweken. Deze opleidingen, waarin naakt gesport werd, verrezen tot vlak  naast de Joodse Tempel om zo de Joden te verleiden daarheen te gaan. Dit lukte redelijk goed, vooral jongeren en mensen in hoog aanzien namen de nieuwe zeden over.

Toch bleef het grootste deel van het volk Adonai trouw, vooral de ouderen en zij die op het platteland woonden. De koning stuurde soldaten naar de dorpen om toe te zien dat de nieuwe ‘orde’ toegepast werd, zij dwongen met het zwaard hun afgodendienst af. Velen weigerden en vluchten. Gelukkig stond toen Mattitjahoe de hogepriester en na zijn dood zijn zoon Juda op, zij streden met een snel groeiend leger om te kunnen leven zoals G’d dat wil. In het jaar 164 voor de gangbare jaartelling trokken zij Jeruzalem binnen, bevrijdden de stad, reinigden de Tempel en wijdden deze opnieuw in.

Eind goed, al goed, denk je dan. Maar stel je nou eens voor dat deze Joodse mannen die moed niet hadden om met hun leger te vechten om de G’d van Israèl te mogen dienen, wat dan? Wat was er dan na zo’n 164 jaar overgebleven van de kennis over de Eeuwige, Zijn verbond en beloftes? Wat was er dan gebeurd met de engel Gabriël, die naar het stadje Nazaret gestuurd was? Kon hij dan nog wel een meisje vinden met de naam Mirjam (Maria)? Hoe zou zij iets weten over Adonai’s herstelplan met de wereld en de belofte van de Messias in de profetieën?

Nee,  zonder Chanoeka géén geboorte van de Verlosser van Israël en de wereld. Trouwens: u weet toch dat de 25e december niets te maken heeft met de geboortedag van Yeshua? En ook: de Eeuwige heeft Zijn volgelingen niet gevraagd om Zijn geboortedag te vieren maar – lees  1 Korinte 15 – juist Zijn sterven en Zijn opstanding uit de dood.

Vrolijk Chanoeka!
Janneke Spruyt-den Boer