Nieuw jaar, nieuw begin

De Eeuwige volgen: een uitdaging

Rosj haSjana is een feest van vreugde en tegelijkertijd een heel ernstig feest. De sjofar roept ons op om onszelf grondig te onderzoeken en terug te keren tot G’d. Rechtvaardigheid heeft te maken met de waarheid en wie ter wereld kent de waarheid? Toch zegt onze Messias Yeshua: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”(Johannes 14:6).

Zonder Hem raken we op een dwaalspoor en wordt de weg gevaarlijk en onbetrouwbaar. Hem volgen is een levenskunst. Om te slagen moeten we leren om afhankelijk te zijn van de Eeuwige. Er is een hart voor nodig dat gevoelig is voor de geest van de Eeuwige en oprechtheid. Een eerlijkheid die ertoe leidt, dat we onze fouten die we hebben begaan tegenover onze Schepper willen toegeven. Ons ervan afkeren en een nieuw begin maken of misschien wel een echt begin.

Hiervoor hebben we de geest van de waarheid nodig die uitgaat van Avinoe Malkenoe, onze G’d en Vader (Johannes 15:26). Jammer genoeg heeft de kerk hiervan een dogma van de Drie-eenheid gemaakt. Dit heeft een afstotend effect heeft op het joodse volk. Ik vind dit heel begrijpelijk, vanwege het onnatuurlijke karakter van het dogma en het element van afgoderij erin. Hoe kunnen we als mens ooit dit geheim bevatten? De Messias is G’d, want alleen G’d kan onze zielen bevrijden en de prijs betalen.  Een mens zou dit nooit kunnen doen.

De Eeuwige houdt een oogje op ons
Op Rosj haSjana wordt in de synagoge Psalm 33 gelezen: “De Eeuwige verijdelt de doelen van de volken, Hij weerhoudt hen ervan, hun plannen uit te voeren(vers 10).” “De Eeuwige kijkt neer uit de hemel en ziet alle mensen (vers 13).” “Hij vormt al hun gedachten en weet alles wat ze doen (vers 15).” In deze verwarrende tijden is er veiligheid te vinden in het kennen van en wandelen met de Eeuwige. Zijn liefde voor ons te ervaren, geeft ons hoop en troost. Te weten dat Hij onze worstelingen en pijn uit het verleden kent, en dat Hij ons erdoorheen zal dragen. Tijdens de bijbelse feestdagen zijn er bijzondere momenten van troost. Troost om ons innerlijk kracht te geven en om verder te gaan op het pad van geloof in Adonai.

Stukje zeep van de Eeuwige
Soms wordt in de synagoge Psalm 130 gelezen: “Hoor mijn geroep, o Heer; luister naar mijn roep om hulp! Als U onze zonden bij zou houden, wie zou aan de veroordeling ontsnappen (vers 2 en 3). Hoe zouden we gelukkig en blij kunnen zijn als we voortdurend herinnerd werden aan de zonden die we opzettelijk of onopzettelijk begaan hebben? Jesaja 1:18 zegt tot ons:”Kom nu, laten we zien wie er in zijn recht staat,” zegt de Eeuwige, “Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw…” Als we onze zonden belijden, is G’d trouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid (1 Johannes 1:9). Toen onze kinderen opgroeiden leerde ik hen om deze tekst toe te passen in hun leven als het stukje zeep van onze G’d.

De Tora in ons hart
“Israël, vertrouw op de Eeuwige, want zijn liefde is altijd aanwezig en Hij staat altijd klaar om te redden. Hij zal zijn volk Israël redden van al hun zonden (vers 7 en 8). Heel Israël zal gered worden! G’d is liefde en zijn liefde is eeuwigdurend!

Rosj haSjana is een feest om een nieuw begin maken.  De Eeuwige de gelegenheid te geven om zijn Tora in ons hart te schrijven, zoals Hij belooft in Jeremia 31. Met Rosj haSjana herdenken we de schepping en dat de Tora door G’d aan Mozes gegeven is op de berg Sinaï. Laten we ons ervan verzekeren dat we deel uitmaken van zijn verbond waarin Hij de Tora in ons hart schrijft en ons zo een nieuwe schepping maakt.

Gelukkig Nieuwjaar!
Chag Sameach!