Pesach om dichterbij Adonai te komen

Ruimte om na te denken
De maand Niesan 5779 is de maand, waarin we Pesach vieren en in de tijd daaraan vooraf uit onze huizen chamets verwijderen. Chamets, zuurdesem, is geestelijk het symbool voor onze opgeblazenheid en zonden. Alle zaken die ons afhouden van een gezonde, verzoende relatie met de Eeuwige. Pesach leert ons, dat er geen andere weg is van verzoening. Toen de Eeuwige Israël uitleidde uit het slavenhuis, Egypte, hield het bestaan van slavernij op voor G’ds volk. Eindelijk was er ruimte om zelf na te denken en zaken anders te doen. Dat is het symbool van de eerste beker, die we tijdens de Seider drinken en die de uitdrukking is van het Hebreeuwse werkwoord: hotseti, van het werkwoord: uitleiden.

Onze afhankelijkheid van Hem versterken
De tweede beker, hitsalti (redden), is het symbool van de verandering van onze omstandigheden die we moesten ondergaan in Egypte: de Farao dienen en hem gehoorzamen. Die omstandigheden werden anders. Nu vroeg de Eeuwige om Hem te gehoorzamen en Hij vroeg heel andere dingen van ons dan de Farao. Bij Adonai was gerechtigheid, liefde, barmhartigheid, verzoening, heiligheid. In ons leven vraagt de Eeuwige ook dingen van ons die we moeten gehoorzamen wanneer we kinderen zijn van Hem. Hij maakt het ons niet moeilijk, maar er is een bepaalde herhaling  om voortdurend ons geheugen aan Hem te herinneren, zoals in het geval van Pesach de chamets verwijderen en zo onze afhankelijkheid van Hem te versterken.

Schuilen bij Adonai
Zo weldadig om onder Zijn vleugels te schuilen, om in Zijn schuilplaats te zitten, zie Psalm 91:1. Wij mensenkinderen hebben daar in deze misleidende wereld grote moeite mee. Onze aardse ogen zijn van nature niet gericht op de hemelse zaken van onze Papa in de  hemel. Ons verdriet over zaken die we zijn verloren of die niet zo zijn gegaan als wij hoopten, houden ons af van Hem. Het loslaten van alles en ons volledig aan Hem overgeven, is de enige weg. Tijdens deze tijd van Pesach kunnen we dit opnieuw toepassen. Daarom deze jaarlijkse herhaling van de Feesten en gedenkdagen van de Eeuwige, zoals we in Leviticus 23 lezen.

Aanbidding van het Lam
Wij hebben het nodig dat we onze ogen naar de hemel richten, waar Hij is. Yeshua Messias is ons voorgegaan, Hij is ons Paaslam en Hij zal deze wereld leiden totdat de volheid is bereikt. Dankzij Hem is er Pesach mogelijk! Hem aanbidden we in zang en dans, in onze gebeden en dankzegging. Het is zelfs noodzakelijk om Hem te aanbidden. De vier dieren (dragers van de Eeuwige in de hemelse strijdwagen volgens Ezechiël) en de 24 Joodse oudsten in de hemel leren dat aan ons met luide stem: “Het Lam, dat gewelddadig ter dood is gebracht, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de aanbidding” (Openbaring 5:12).

Nu al het hemelse ervaren
Daar visie voor te hebben is moeilijk. Onze geest heeft een opwekking nodig, iedere dag. Verlossing uit Egypte en van Egypte wordt uitgedrukt in de derde beker die in het Hebreeuws heet: ga’alti (van ga’al: verlossen). Dit is de beker van de wedergeboorte. Die is noodzakelijk om de dingen van de hemel te kunnen waarnemen in onze ziel. Onze ziel is de verbinding van het hemelse en het aardse en onze ziel wordt geïnspireerd door G’ds Geest. De Roeach haKodesj van de Eeuwige leidt ons tot wedergeboorte, wanneer we dat Hem toestaan. Heerlijk dat we het hemelse nu al kunnen ervaren. Onze erediensten en de Feesten helpen ons daarbij en kunnen ons helpen, op onze weg van verlossing en bevrijding, die het Pesachfeest ons laat zien.

Aangenomen worden
Verbind je met Israël, alle mensen van de wereld. Sluit je uit vrije wil bij Israël aan. Het zingen van de liederen, de gebeden, de muziek, de verkondiging van het Woord van de Eeuwige helpen ons op onze levensreis. Allemaal zullen we overgaan van dit leven naar het eeuwige leven en hoe graag willen we niet bij Hem horen1 Dit kost ons inspanning, zoals het Israël inspanning heeft gekost om uit Egypte te gaan. De vierde beker, lakachti (aannemen) is het symbool van de aanneming van het volk van de Eeuwige. Hieraan vooraf gaan de eerste drie bekers en dat is een serieus proces in onze ziel. Niets van dit proces mogen we veronachtzamen of veranderen. Zoals de Eeuwige het heeft ingesteld, zo is de weg waarop we behoren te wandelen.

Elze Erwteman