Vrouwen en Pesach

In de Talmoed staat, dat het verbazingwekkend is dat het in feite alleen vrouwen zijn, die het leven van Mozes hebben gered. Hierdoor kon Israel uit Egypte worden bevrijd, aldus deze commentaren van de rabbijnen. Mozes is voortdurend gered door vrouwen. Zijn moeder Jocheved wist volgens een midrasj in de Talmoed dat de sterrenwichelaars van Egypte wisten dat er een redder zou opstaan in het volk Israël, om hen te verlossen van de vreselijke slavernij die onder het schrikbewind van de Farao plaatsvond.

Toen dit aan Farao bekend werd liet hij de Joodse jongetjes die geboren werden in de Nijl werpen. De sterrenwichelaars hadden gezegd dat dit kind zijn einde zou vinden in het water, vandaar dit vreselijke bevel deze kinderen in de Nijl te verdrinken. Zo maken valse profeten hun woorden waar door te doen wat zij door deze duistere machten en krachten waarnemen en opgedragen krijgen.

Jocheved zag dat haar zoon schoon was. We vinden dit terug in: Ex.2:2, Hand.7:20 en Hebr.11:23. De uitleg van de rabbijnen is dat Jocheved zag dat haar zoon mooi was voor Adonai. De theoloog Abraham Kuyper schrijft: “Jocheved zag dat dit kleine wezen door God was gezonden. Deze overtuiging raakte haar zo diep dat zij bijna in staat was in te zien wat het doel van het bestaan van dit kind dat zij, Jocheved het leven had geschonken, was. Haar geloof werd vermengd met liefde en gewapend met deze twee besloot zij tegen elke prijs, die het haar zou kosten dit kind te redden.”

Dit is in overeenstemming met de midrasj in de Talmoed, die zegt dat Jocheved profetische gaven had. Zij hoopte dat wanneer het kind in het water zou komen, dat haar jongetje dan gered zou worden door de Eeuwige en dat dan het vreselijke bevel van de Farao zou worden ingetrokken omdat de sterrenwichelaars juist zouden denken dat het kind was omgekomen. Jocheved bouwde een “ark”, in het Hebreeuws: tobeh. Dit is hetzelfde woord dat gebruikt wordt voor de ark van Noach.

Zodra Mozes in het water kwam werd het vreselijke bevel ingetrokken en werden alle Hebreeuwse jongetjes gered. De redding van Israël was in gang gezet en we zien nu verder het wonder, dat Jocheved haar zoon zelf mocht voeden. Een groot wonder dat alleen de Eeuwige kon bewerkstelligen. Hij gebruikte de geestelijke gaven van Jocheved en Mirjam, die beiden door hun daden blijk gaven van hun grote geloof. Zij waren geestelijke vrouwen.

Mogen ook wij  gedurende deze Pesach geestelijk groeien om speciaal gebruikt te worden door de Eeuwige voor Zijn Koninkrijk! Gelukkig Pesach!

Elze Erwteman