Wekenfeest: bevrijd om afhankelijk te worden

Hemels geschenk In een korte, intensieve cursus van vijftig dagen is Israel voorbereid tot het ontvangen van een hemels geschenk. Die vijftig dagen begonnen met de uittocht uit Egypte. Een letterlijk moordend slavenbestaan en de tien grote klappen waarmee de Eeuwige Israël bevrijd heeft, hebben grote indruk gemaakt, zowel op ons als op Egypte. Men liet ons graag gaan. En we kregen nog geld en kostbaarheden op de koop toe. Na vijftig dagen stonden we gekampeerd rond de berg Sinai, waar de Eeuwige ons Zijn hemelse geschenk zou gaan aanbieden. De dag waarop dat zou gebeuren heet vanaf dat moment Wekenfeest, naar die vijftig dagen, zeven weken plus een dag, dat we reisden en wachtten.

Bevrijd om afhankelijk te worden Sjawoeot is de Hebreeuwse naam voor Wekenfeest, ook wel Pinksteren genoemd. Israël staat in tentenkamp aan de voet van de berg Sinai in de gloeiend hete zon van de woestijn, waar het ‘s nachts kan vriezen. We hadden bevrijding ontvangen en wonderen gezien. Nu leerden we verootmoediging en afhankelijk leren worden van de Eeuwige. We leerden Hem te respecteren en te gehoorzamen. Om zo lichamelijk en geestelijk voorbereid te worden voor een onvoorstelbaar kostbaar geschenk dat letterlijk uit de hemel zou komen. Dat geschenk was de Tora.

De Eeuwige kwam naar ons toe Daar op die berg heeft Mosjee (Mozes) de Tora ontvangen, uit de handen van de G’d van Israël die speciaal voor deze gelegenheid naar de aarde kwam. Toen in een vorm waardoor Mosjee werd verhinderd om Hem in Zijn gezicht te kijken. Daarvoor in de menselijke vorm van degene die sprak met Adam en Eva. En later – nu al weer 2000 geleden – in het lichaam van de lijdende Messias Yeshua die later zal terugkeren om vrede te brengen.

Yeshua, bevrijder van Israel en van hen die Hem liefhebben De reden van de komst van Yeshua is geweest om de Tora en de Profeten van Israël te onderschrijven en uit te voeren. Dat was in een periode, net zoals toen we onderdrukt werden door Egypte voordat we daaruit bevrijd werden, waarin een vreemde mogendheid ons wreed mishandelde. Daarmee bevestigde Hij tevens de inhoud van het Wekenfeest, namelijk gehoorzaam zijn aan de Tora

Troost en vrede Yeshua is gekomen om ons te troosten en om ons te onderwijzen hoe we moeten leven in deze vijandige wereld. Leven totdat er opnieuw een bevrijder zou komen om Israël voor altijd te bevrijden en voor vrede te zorgen. Yeshua heeft ook gedaan wat door onze profeten was voorzegd, namelijk sterven voor de fouten en zonden van Zijn volk. Hier is een voorbeeld van zo een profetie, uit Jesaja 53:5-10 (ongeveer 770 jaar voordat Yeshua op aarde kwam), Om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons vrede bezorgt, was op Hem. Door Zijn striemen hebben wij genezing ontvangen. Wij dwaalden allemaal zoals schapen. Wij keerden ons allemaal naar onze eigen manier van leven. Maar de Eeuwige heeft de ongerechtigheid van ons allemaal op Hem laten neerkomen. Hij werd mishandeld. En Hij liet zich onderdrukken en deed Zijn mond niet open. Zoals een lam dat naar het slachthuis geleid wordt en een schaap dat niet spreekt tegen zijn scheerders, zo deed Hij zijn mond niet open. Hij is uit die onderdrukking en de rechtszaak weggenomen. Wie onder Zijn tijdgenoten kon bedenken dat Hij uit het land der levenden zou worden weggenomen? Vanwege de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest. Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gekozen. Bij de rijke was Hij toen Hij dood was, terwijl hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog over Zijn lippen kwam. Maar het behaagde de Eeuwige om Hem te verbrijzelen. Hij maakte Hem ziek. Nadat Hij zichzelf als schuldoffer heeft gepresenteerd, zal Hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. En het voornemen van de Eeuwige [Tora] zal door Zijn hand voortgang vinden.

Wekenfeest en vrouwen De betekenis van Wekenfeest is dat we vieren dat we dat hemelse geschenk hebben ontvangen dat later door de Eeuwige, in mensengedaante en als Yeshua, werd bevestigd. Met dat geschenk kunnen we het leven aan. Speciaal ook voor vrouwen betekent het feest: het brengen van proportie, bescherming en perspectief in het leven. Want deze regels zijn niet onderdrukkend, maar juist ondersteunend.

Perspectief en hoop Zonder de Tora zijn vrouwen vaak het slachtoffer van onverschilligheid, verwaarlozing en zelfs onderdrukking, wanneer door mensen (mannen) gemaakte regels heersen. Met de Tora en de vrouwvriendelijke halacha (uitleg en toepassing) van Yeshua worden situaties, relaties en gezagsverhoudingen gereguleerd door alles in proportie te zien en te behandelen, door vrouwen te beschermen wanneer dat nodig is en door perspectief en hoop te laten zien. We worden uitgedaagd om te laten zien dat we volgens de Tora leven en dat Yeshua de koning van ons leven is.