Psalm 55 in mijn leven

De Bijbel is voor mij een heel bijzonder boek. Vooral de Psalmen spreken over het leven zoals het is. Psalm 55 in het bijzonder, was een aantal jaren geleden erg belangrijk voor mij, omdat het, als het ware, een portret was van mijn eigen situatie.  Het was een tijd waarin ik mij een gevangene voelde.

Vers 4 zegt: “Vanwege het geschreeuw van de vijand,  vanwege de kwelling van de goddeloze; want zij storten onheil over mij uit, en bestoken mij in toorn.” Vers 6: “Vrees en beving komen over mij, schrik overstelpt mij.” Ook vers 13-15 staan dicht bij mijn beleving.

Dag en nacht kreunde ik en riep ik tot Adonai. En Hij antwoordde mij. Baroech haSjem! Hij heeft me bevrijd uit mijn gevangenis en angstgevoelens. Omdat ik mijzelf helemaal aan hem overgaf, heb ik zijn grote liefde en liefdevolle goedheid voor mij ervaren. In mijn psychose dacht ik dat Hij me voor altijd verlaten had. Dit zorgde voor een verschrikkelijke angst voor de dood.

Later heb ik begrepen dat dit een grote leugen was van de vijand van G’d, die mij kapot wilde maken. Maar Yeshua heeft de tegenstander overwonnen en mij gered uit de klauwen van de vijand. In het ziekenhuis waar ik lag, vertelde ik mijn psychiater hoe Psalm 55 het verhaal van mijn leven vertelde. Deze dokter vertaalde de hele psalm vanuit de Hebreeuwse taal en stopte hem in mijn dossier. Gedurende mijn verblijf in het ziekenhuis hoorde ik ook in mijn geest het geluid van een sjofar, en ik kende het geluid van de sjofar toen nog niet eens.

Een maand na mijn ontslag uit het ziekenhuis leidde de Eeuwige mij naar de Messiasbelijdende Joodse gemeente Beth Yeshua in Amsterdam. Daar wordt tijdens de viering van Rosj Chodesj (Nieuwe Maan) de sjofar geblazen. Ik herkende het geluid en dat betekende voor mij dat Adonai mij bevrijd had en mijn gebed had verhoord. Ik had gebeden:  “Leid mij in uw waarheid en leer mij”. Nu ben ik al zes jaar in Beth Yeshua. Ik leer over de Tora en Yeshua en dat die twee bij elkaar horen.

De Eeuwige heeft in al mijn behoeften voorzien. Hij geeft mij zijn vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest, zoals de profeet Jesaja zegt (61:3).

Ik hoop te blijven leren en onderwezen te worden vanuit zijn wonderbaar Woord en het toe te passen in mijn leven onder zijn bescherming.

Laat mij dit getuigenis besluiten met het laatste vers van Psalm 55, vers 24: “Maar Gij, o G’d, zult hen doen neerdalen in de kuil van het verderf; de mannen van bloed en bedrog zullen hun dagen niet tot de helft volbrengen. Ik echter vertrouw op U.”

Sjalom,
Tonny