Mensenrechten, kindhuwelijken en besnijdenis van meisjes

Zie voor de reden van het plaatsen van dit soort onderwerpen onderaan dit artikel.

Besnijdenis bij meisjes
Volgens de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) en Unicef lopen er nog 3 miljoen meisjes per jaar het risico om genitaal verminkt te worden. Meisjes- en vrouwenbesnijdenis komt voor in 28 Afrikaanse landen in het Nabije Oosten en in Azië. In landen als Somalië, Djibouti en Noord-Soedan wordt veelal de meest ingrijpende vorm toegepast, namelijk infibulatie. Meisjes- en vrouwenbesnijdenis wordt ook wel Vrouwelijke Genitale Verminking genoemd. De ernst van deze verminking hangt af van de wens van de ouders of van de vrouwelijke besnijder, een beroep met veel aanzien in deze gebieden. Vaak gaat deze functie over van moeder op dochter. Wereldwijd wordt deze vorm van verminking beschouwd als schending van vrouwen- en kinderrechten.

Covid-19
Plan International en partner NAFIS-netwerk, bemerken een toename in de meldingen van meisjesbesnijdenis in Somalië. “De lockdown en de sluiting van de scholen als gevolg van Covid-19, werken gedwongen besnijdenissen in de hand. Besnijdsters gaan nu langs de deuren en om geen inkomsten mis te lopen zijn deze beroepsbesnijdsters, ijveriger dan voorheen. Gevolg, het hoogste aantal meisjesbesnijdenissen, in de afgelopen achttien maanden”, aldus Sadia Allin van Plan International Somalië.

Wat doet Plan International?
Als nooit tevoren zet deze organisatie zich in voor de gezondheid en rechten van meisjes en vrouwen. Zij spreekt zich uit op de radio en tegen beleidsmedewerkers en onderwijskrachten. Om de mensen bewust te maken van de ernstige gevolgen van vrouwenbesnijdenis voor de gezondheid van het meisje, voor de rest van haar leven. Ook trainen zij deze mensen op scholen en in overheidsdiensten, om hen bewust te maken van de ernst van deze verminkende ingreep. Juist nu tijdens de corona crises maken zij de meisjes en de moeders ervan bewust, dat meisjes over hun eigen lichaam moeten kunnen beschikken. Ook werkt Plan International aan voorlichting aan de besnijdsters en helpt hen aan ander werk. Om ook langs die weg, deze mensonwaardige en vooral meisjesonwaardige praktijken een halt toe te roepen.

Kindbruidjes
In dat licht gezien is het uithuwelijken van kleine meisjes, vanaf soms acht en negen jaar oud, een ander fenomeen, dat onze aandacht verdient. Ook in Nederland krijgen we steeds meer te maken met importbruiden. Meisjes die tegen hun zin worden uitgehuwelijkt aan vaak veel oudere mannen. Er is in ons land met spoed een wet door het parlement en de eerste kamer aangenomen. Deze wet kan een dergelijk huwelijk, als het meisje jonger is dan 18 jaar, ongeldig verklaren zodra men ons land binnenkomt. Het gaat niet helpen, want de rest van de wereld erkent dit soort huwelijken wel. Er ontstaat een botsing van verschillende rechtstelsels. Er zou dan een gelijksoortige wetgeving in geheel Europa moeten komen. Jongere kindbruiden vallen juist door deze wet buiten de boot en worden zo aan hun lot overgelaten. Velen van hen worden achtergelaten door de echtgenoten die er de brui aan geven. Of zijn gesneuveld in de vele conflicten en oorlogen in deze gebieden. Het kindbruidje blijft, zelf vaak nog een kind, dan hulpeloos achter, met een of twee kinderen. Met amper een dak boven het hoofd en zonder hulp van familie. De snel aangenomen wet in Nederland heeft geen eerlijke oplossing voor deze heel jonge kindbruidjes.

Websites
Het is belangrijk dat we bidden, dat deze gevaarlijke, wrede traditie zal stoppen en dat de volkeren die deze traditie toepassen, dit zullen gaan inzien. Laura Sreif van Vrouwencentrum Libanon is een van de initiatiefnemers die opkomt voor deze vrouwen. En organisaties als Plan International Nederland en andere, doen wat ze kunnen om dit onrecht te beteugelen. Zij voeren een strijd die nog lang niet is gestreden. Zie de websites: www.planinternational.nl en www.terredeshommes.nl. In het Engels: https://plan-international.org/case-studies/7-ways-to-end-fgm/.

Cisca Mudde

 

Waarom mensenrechten worden besproken op onze website
door Elze Erwteman

De reden om op onze website Woman of Valor te kiezen voor een afdeling ‘Mensenrechten’ komt voort uit het besef, dat het document Rechten van de Mens in 1948 werd opgesteld door de toen jonge organisatie van de Verenigde Naties. Deze Universele Rechten van de Mens vormen een belangrijk instrument om op wereldniveau zaken die onrechtvaardig en schadelijk zijn, aan het licht te brengen. Hierdoor werd het mogelijk, dat er tegen onrecht werd geprotesteerd en processen aan te spannen. Deze Universele Rechten van de mens hebben hun basis in de Tora, de heilige openbaring die Mozes ontving op de berg Sinaï na de uittocht uit Egypte. Dit was de bevrijding van het volk van onder het juk van Farao. Het systeem van Egypte was een systeem van onderdrukking.

Het onderstaande artikel van Cisca Mudde is een vervolg op een eerder artikel over besnijdenis van vrouwen. Besnijdenis van vrouwen is in feite een verminking van het vrouwenlichaam, een die niet ongedaan kan worden gemaakt. Het is een afschuwelijke traditie die de vrouw beschadigt voor haar leven. Deze jonge vrouwen zijn eigenlijk nog kinderen, meisjes. Hiertegen wordt door allerlei organisaties actie gevoerd, met als doel dit kwaad in de wereld te stop-pen. Messias Yeshua zegt in Mattheus 19:13, “Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij Mij te komen. Want het Koninkrijk van de hemel behoort toe aan mensen die zijn zoals zij.” Groot is onze verantwoordelijkheid voor kinderen in deze wereld! In dit geval deze jonge meisjes! We willen dit in ieder geval onder uw aandacht brengen als een punt voor gebed en zorg.