Tora en de Verklaring van de Rechten van de Mens

door Elze Erwteman

Wat is het verband tussen de Tora en de Verklaring van de Mensenrechten?
Het is een interessant feit dat, vlak nadat de Verenigde Naties (VN) de stichting van de staat Israël ondersteunden in mei 1948, de VN op 10 december van datzelfde jaar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens accepteerden. Wij geloven dat dat niet per toeval zo is, maar dat het in wezen een afschaduwing van Gods wil voor de mensheid is. Het is bekend dat de mensen die hard aan dit document gewerkt hebben, deze koppeling bekend wilden maken, maar anderen wilden dit niet. Eén van de gaven van God aan de hele mensheid door middel van zijn volk Israël is de Bijbel. Grondwetten van democratische landen hebben hun wortels in de Tora van de Bijbel. Echter, de mensheid kiest ervoor om dit feit niet te erkennen.

Alleen rechten?
In de Verklaring van de Mensenrechten lezen we alleen over rechten. In de Bijbel lezen we niet alleen over rechten. In de Bijbel worden we ook verantwoordelijk gehouden voor onze eigen daden. God heeft ons zijn Tora en onderwijzingen gegeven om naar te leven. Er zijn veel geboden die we moeten gehoorzamen met onze vrije wil. Dit vereist een zekere mate van discipline. De wil van God voor ons is vrijheid, zoals we zien in de bevrijding van Israël uit het huis van slavernij: Egypte. Dit was zo’n 3500 jaar geleden! Hoe tragisch dat we nog niet veel geleerd hebben, zoals we bijvoorbeeld kunnen zien aan de situatie in Darfur.

Een paar artikelen uit de Verklaring van de Mensenrechten
De Verklaring van de Mensenrechten spreekt in artikel 3 over het recht op vrijheid en veiligheid. We lezen ook in artikel 4 dat niemand in slavernij of dienstbaarheid gehouden mag worden; slavernij en de handel in slaven moet verboden worden in al hun vormen. In artikel 5 lezen we dat niemand onderworpen mag worden aan marteling of aan wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of straf.

De verklaring van de Mensenrechten in het licht van God
De verklaring van de Mensenrechten is een geweldig document dat ons helpt de situaties te zien waar groepen of naties deze kostbare mensenrechten overtreden. Er zijn vrouwen en mannen die de verantwoordelijkheid op zich nemen om op te treden tegen situaties als: Darfur, kinderarbeid, kindsoldaten, onderdrukking van vrouwen, marteling en moord op mensen die geloven in de God van de Bijbel, alleen om hun geloof; het tot slaaf maken van mensen om gedwongen arbeid te verrichten.

Echter, het is erg droevig dat de Mensenrechtenadviseur, Richard Falk – die in 2008 de acties van Israël vergeleek met die van de Nazi’s – juist aangesteld is als speciaal rapporteur over de Palestijnse gebieden. Zijn aanstelling is niet anders dan de meest recente wandaad tegen Israël begaan door Genève. Sinds de oprichting ervan, heeft de Raad voor de Mensenrechten twintig resoluties aangenomen, negentien die Israël eruit pikken en niet één over Darfur.

In deze map van het e-magazine willen we groepen en individuen die iets doen voor onderdrukte vrouwen en kinderen ondersteunen. Als u ideeën heeft en weet van andere situaties die ook van belang zijn voor deze rubriek ‘Vrouwen in onderdrukking’, neem dan a.u.b. contact met ons op, via: info@womanofvalor.org.