Moederschap

Vrouw wordt moeder
Moeder worden is een ongelooflijke ervaring. Ik herinner mij dat ik zwanger was. Ik kan het alleen maar beschrijven als een haast mystieke belevenis. Nieuw leven is bezig geschapen te worden in mijn lichaam. In die tijd geloofde ik dat God mij had geschapen en dat Hij van me hield. Ik kende Zijn regels en inzettingen niet, Zijn  rechtvaardige wetten. Ik kende Hem eigenlijk niet. Diep in mijn ziel voelde ik een afstand tussen mij en God. Dat gaf me ook een verdrietig gevoel. Maar dat gevoel maakte, dat ik naar de levende God ging zoeken. Ik was 30 jaar oud toen iemand mij een Bijbel gaf en me vertelde dat ik antwoorden zou vinden op al mijn vragen over het leven.

De Bijbel: een ongelooflijk boek
Het lezen in de Bijbel bracht mij tot geloof. Ik had berouw over mijn verkeerde daden en accepteerde graag Gods manier waarop ik terug kon keren tot Hem: vanwege het offer voor mijn zonden door de Messias Yeshua. De Bijbel is het kostbaarste boek van de hele wereld. Het is het boek der boeken. Als je je er niet van bewust bent, zonden te hebben, hoef je maar de Bijbel te lezen en je zult ontdekken dat ieder mens een zondaar is in het licht van Gods maatstaf. In de Bijbel vinden we antwoorden op onze diepste vragen over leven en dood. De vele vragen die ik had, werden beantwoord toen ik mezelf overgaf aan de Ene Die mij geschapen heeft, en Hij is absoluut geweldig!

God is aan het weven
Toen onze eerste dochter werd geweven in mijn schoot, ervoer ik dat heilige gevoel van innig verbonden te zijn met de Ene die onze Schepper is. In Psalm 139:13 staat geschreven: “Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven.” Het woord ‘nieren’ kan vertaald worden met: ‘inwendige organen’. Maar het betekent ook: de plaats van onze emoties. Dus in de baarmoeder is God bezig de plaats voor onze ziel te weven.

Moeder worden: een kwetsbare en prachtige ervaring
Toen ik moeder werd, ontwikkelde zich een bepaalde kracht in mijn ziel: doe mijn kind geen kwaad! Ik bescherm mijn kind! Het was een heel sterk moederlijk gevoel dat ik wou vechten voor de veiligheid van mijn kind. Dat was een nieuwe ervaring.
Voor mij was het moeder worden fantastisch. Een ongelooflijk wonder. Leven dat voortkomt uit mijn eigen lichaam en zo mooi! Onze dochter Rachel was erg mooi en kostbaar, en dat is ze nog steeds. Nu is ze zelf moeder. Drie generaties vrouwen. Zoals we zien op het plaatje op de homepage van Woman Of Valor. We zien leven door de generaties heen. In het woord van God lezen we hoe dierbaar God het leven in stand houdt door de generaties.

De mystieke woorden van de shaliach Sha’ul (apostel Paulus)
Misschien heeft de tekst van de Messiasbelijdende Rabbijn en sjaliach (apostel) Sja’oel (Paulus), waar hij zegt dat een vrouw vanwege haar moederschap een bepaald voorrecht heeft door dit proces, iets te maken met dit geheim van de schepping: “Doch zij zal behouden worden, kinderen ter wereld brengende, indien zij blijft in geloof, liefde en heiliging, met ingetogenheid.” De kans dat een vrouw op het rechte pad met God blijft, lijkt groter wanneer ze een kind krijgt dan wanneer ze geen kind krijgt. Dit zou best kunnen zijn vanwege de kwetsbaarheid in de zwangerschap en de complexiteit van haar taak als moeder en vrouw. Ze móet wel haast maken met de verbetering van haar karakter naar de richtlijnen van God.

Niet gebaard en toch een nageslacht.
In de Bijbel geeft God op een hele mooie wijze een beeld van een vrouw, die geen kinderen heeft gebaard van zichzelf. Er wordt zelfs gesproken over haar nageslacht in Jesaja 54:1-3 “Jubel, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt; breek uit in gejubel en juich, gij die geen weeen gekend hebt, want de kinderen der eenzame zijn talrijker dan de kinderen der gehuwde, zegt de Here. Maak de plaats voor uw tent wijd, en men spanne de kleden uwer woningen uit, wees er niet karig mee, maak uw touwen lang en sla uw pinnen vast. Want naar rechts en naar links zult gij uitbreiden en uw nageslacht zal de volken in bezit nemen en de verwoeste steden bevolken.”

Nageslacht zonder te baren
Een prachtig beeld waarin we zien hoe het zaad van de vrouw hier betekenis krijgt door het volk van G’d, waarin juist degenen die niet gebaard hebben een ongelooflijke rol hebben gespeeld of spelen. Denk aan vrouwen als Amy Carmichael, die zelf nooit gebaard heeft en 120 kinderen redde, adopteerde en grootbracht. Amy onderwees hen in het woord en zorgde voor hun lichaam en voor hun ziel in een tijd dat vrouwen niet al te belangrijk waren en zij voor alles moest knokken. Dat speelde aan het einde van de negentiende eeuw. Wat een’esjet chayil’! Haar nageslacht roemt de Eeuwige en is deel van het Koninkrijk! Dat is een nageslacht zonder gebaard te hebben.

De rol van vrouwen in de levens van kinderen
In onze gemeente spelen alleenstaande vrouwen of getrouwde vrouwen zonder of met kinderen een belangrijke rol in de levens van onze kinderen. Vaak zijn ze een voorbeeld en belangrijk voor de kinderen in de gemeente.
We hebben dit ook gezien in de levens van mensen als Amy Carmighael en vele andere vrouwen die door God geroepen werden om de zeeën te bevaren en vele kinderen te redden van onderdrukking, misbruik en slavernij. Deze vrouwen hebben nooit kinderen gekregen, maar ze waren ongelooflijk in hun moederlijke daden. Deze vrouwen zijn voorbeelden voor ons allemaal.

Stuur ons je inzichten
De artikelen in deze rubriek over moederschap hebben als doel ons op te bouwen als vrouwen die ieder persoonlijk geroepen zijn: om een sterke vrouw te worden. Je bent uitgenodigd om jouw artikel over moederschap naar ons e-mail adres te sturen en we zullen het plaatsen als het past binnen het doel van deze rubriek.