Kruidengeneeskunde en de Bijbel

De Bijbel biedt voedsel voor lichaam en ziel, daaronder valt ook de kruidenkennis. Al in Genesis spreekt G’d over alles wat Hij geschapen had en Hij zag dat het goed was. Alles was bij wijze van spreken aanwezig in Gan Eden om de mens in een blakende gezondheid te doen zijn en blijven. Wanneer de tijd van Noach is aangebroken, is de wereld in al zijn voegen in een treurige vorm van verval geraakt. Het was niet meer goed. De juiste kennis over de schepping was weggesijpeld door de eigenzinnigheid van de mens. Door heel de Bijbel heen zie je toch steeds weer, dat er nog kennis was doorgegeven over de geneeskracht van de kruiden.

Toen Hizkia, de koning van Israël, zieker en zieker werd en de hofartsen niets konden uitrichten, kwam er een voorstel uit de gelederen, om de koning te behandelen met een kruidenmengsel in de vorm van een kruidenkoek. Deze koek werd op de koning gelegd en de genezing trad in. Natuurlijk was ook de Eeuwige ingeroepen, die aan de koning beloofde dat hij nog vijftien jaar erbij kreeg. Maar de kruiden werden niet vergeten. G’d zelf inspireerde de kruidenactie! Niet alleen in Israël is deze kostbare kennis bewaard gebleven. Vele oude volken beoefenen nog altijd deze oude geneeskunde. Geneeskunde en religie zijn door de eeuwen heen nauw met elkaar verbonden. Er is derhalve veel magie vermengd met de eenvoudig kruidenkennis.

Los daarvan is deze kennis nog steeds van onschatbare waarde. “Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van G’d en van het Lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een Levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn, waarop een vloek rust. De troon van G’d en van het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen Hem vereren en Hem met eigen ogen zien. En Zijn Naam staat op hun voorhoofd” (Openbaring 22).

De engel sprak tot Johannes in Openbaring: “Houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij. Wie onheil aanrichten, en wie onrein is zal nog onreiner worden. Wie goed doet zal nog meer goed doen, en wie heilig is zal nog heiliger worden”. En: “Ik verklaar tegenover een ieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand er aan toevoegt, zal G’d hen de plagen toevoegen die in uitboek beschreven zijn; en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal G’d hen hun deel afnemen van de levensboom en van de Heilige stad, zoals die in het boek beschreven zijn.”De weg naar de levensboom is afgesloten. We zijn Gan Eden uitgegooid. Een Engel bewaakt de ingang van deze heerlijke plek.

Er staat: zodat men ook niet nemen zal van de boom des levens en eeuwig zal leven (in hun vervallen staat). We zien dat die vervallen staat in de eeuwen dat de mens op aarde is, de schepping heeft veranderd tot een vervuilde en beduimelde staat. Mens en ook dier lijden onder het gebrek aan kennis. De gap is gigantisch, en staat op één lijn met de waarschuwing van de Eeuwige aan ons, die leven op Zijn planeet die aarde heet. Doordat de mens de aan hem geschonken Tora verwierp, kwam deze volop in de consequenties terecht. En daar is weinig zegen van te verwachten. We hebben de aarde op de rand van de ondergang gebracht. De zeeën zijn zeer vervuild met plastic afval, wat niet biologisch afbreekbaar is.

De vissen sterven, het water is verziekt voor mens en dier. Je zou kunnen aanvoeren dat de mens er niets aan kan doen, de weg naar het leven is immers dicht. Dat zou je kunnen zeggen, maar G’d in Zijn genade gaf Zijn volk Tora ten leven. Wordt deze toegepast, dan is er leven en vooruitgang. Wordt deze Tora verlaten, dan is er ziekte en achteruitgang. Toch is er onder oervolken nog een behoorlijke rijkdom aan kennis van geneeskundige kruiden aanwezig. Het is vanuit overlevering uit verre tijden en ze zijn veelal correct. Ontdoe deze kostbare kennis van de toepassing, van voodoo en magie, en je hebt een schat en rijkdom aan kennis ter genezing in je handen.

Natuurlijk zijn we ook gezegend met de huidige medische wetenschap en medicatie. Het heeft veel goeds gebracht. Helaas moet worden opgemerkt, dat de farmacie veel van de kostbare kruidengeneeskunde nu als kwakzalverij benoemt en er zelfs een behoorlijk fanatieke kruistocht tegen aan het voeren is. Schadelijk en jammer. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Echter is de farmacie tot een commerciële aangelegenheid verworden, met veel teveel macht. Mede daardoor wordt de beschikbare kennis van de Bijbel die leven belooft, voor een deel geblokkeerd. De Eeuwige heeft met Tora een deel van de verloren kennis aan ons teruggeven, opdat wij gezond en gelukkig zouden kunnen leven.

De mens weet het helaas beter en doet het op haar manier. De gevolgen zijn desastreus. De ziektekosten lopen torenhoog de spuigaten uit, mede door de macht van de farmacie. Middelen die net zo goed of zelfs minder schadelijk zijn i.v.m. bijwerkingen, worden veracht en terzijde geschoven. Zie de waarschuwing geopenbaard aan Johannes in hoofdstuk 22 van Openbaring, en de voorspelde gevolgen van dit wanbeleid worden overal om je heen zichtbaar. De mensheid ziet reikhalzend uit naar de dag, dat de weg weer open is voor leven gevende bomen en kruiden. Ook de dieren zullen leven vinden in overvloed in deze nieuwe wereld.