WINTER 2019

Sjalom!

De Uittocht, de Exodus uit het land Egypte van G’ds volk was het begin van de verlossing voor de mens. Daarna werd de eeuwige verbintenis tussen Israël en de Eeuwige bezegeld op de Berg Sinaï met het geven van de Tora. Israël werd het instrument van G’d voor de verlossing van de wereld. De voorwaarde om eeuwig leven te krijgen werd mogelijk door de Joodse Messias. Van Zijn volgelingen wordt verwacht dat zij zich aan de wetten en regels van G’d te houden en ernaar leven.

In onze dagen is Messias Yeshua de mogelijkheid voor de hele mensheid voor vergeving van zonden door Zijn offer dat van voor de grondlegging der wereld is. In de vorige eeuw was het Hitler die een leugen verspreidde in Duitsland en Europa en slechts een minderheid verzette zich tegen deze boosaardige mens. Nu is er de invloed van militante Islam die zeer antisemitisch is en Israël haat en haar wil vernietigen. Deze geest is in het verlengde van de geest van Hitler. In de “Jerusalem Report” december 2018 staat een artikel over de vervalsing van waarheid in Palestijnse schoolboeken: De Joden worden hierin een gehate etnische groep genoemd.

De kinderen wordt geleerd Joden te haten en er ontstaat een recht Joden te doden en schade te berokkenen, oorlog is een gerechtvaardigd middel. Israël wordt beschreven als een bezettende macht, die zich niet houdt aan het internationale recht. Deze boeken voor jonge kinderen zijn gif voor hun zielen en een vervalsing van waarheid die hen vol haat maakt voor het Joodse volk. In Jesaja 5:20 lezen we: “Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.”

Yeshua zegt in Matteüs 13:38-39, “de akker is de wereld; het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Koninkrijk; het onkruid zijn de kinderen van de boze.” En in Openbaring 19:15-16 staat over Yeshua: “Uit Zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmee de heidenen te slaan. Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf. Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn van G’d, van de Almachtige. Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Adonai der heerscharen.” Een Esjet Chayil staat op tegen antisemitisme en de leugens in deze wereld!

Hartelijke groeten,

Elze Erwteman, hoofdredacteur