Vrouwen in het leger van Israël

door Elze Erwteman

Vrouwen die vechten in oorlogen is iets wat veel mensen moeilijk vinden. In de geschiedenis van Israël hebben vrouwen regelmatig een belangrijke rol gespeeld in oorlogen. In Jozua 21:43 staat, “Zo heeft de Heer aan Israël het gehele land gegeven, dat Hij gezworen had hun vaderen te zullen geven; zij namen het in bezit en gingen er wonen.” Vanaf dat moment dat Israël ging wonen in het land, was het geen volk meer van nomaden. Zij gingen de velden cultiveren, gewassen verbouwen. De bossen werden gebruikt voor hout.

Zij bouwden voor zichzelf in de eerste plaats hutten. In Beth Shemesh en Bethel zijn overblijfselen gevonden van eenvoudige woningen en gebruiksvoorwerpen van het volk Israël. Deze eenvoudige woningen zijn gebouwd op de resten van de steden van Kanaän, die door Israël veroverd waren. Deze steden waren rijk met paleizen en huizen van belangrijke leiders. De steden waren ommuurd met dikke muren. Daarvoor waren slaven nodig om deze forten te bouwen.

Israël haatte slavernij en begon te wonen op een eenvoudig manier. Zij beschouwden zichzelf als vrije mensen en onafhankelijke boeren. De overblijfselen die men vindt zijn soms gerepareerde muren van Kanaänitische steden die het volk Israël dan op een lichte manier repareerde. De opdracht om in loofhutten te wonen tijdens het Loofhuttenfeest heeft te maken met de eenvoudige hutten waarin Israël in het begin in het land woonde.

In die tijd, ongeveer 1000 voor de gewone jaartelling, was er een vrouw, Debora, die een belangrijke rol speelde in de strijd om de verdediging van het land Israël Zij was een vrouw die aanzette tot de strijd toen Israël ontmoedigd was. In die tijd waren de dalen nog in handen van de Kanaänieten. Ze hadden ijzeren strijdwagens en waren zeer sterk. Zij buiten de Israëlieten uit en onderdrukten hen, vooral de stam Issaschar. Gen. 49:14-15.
Het was Debora die hen aanmoedigde om dit niet langer te laten gebeuren. Barak van de stam Issaschar werd de leider in deze strijd. Barak vroeg aan Debora of zij met hem mee zou gaan in deze strijd. Haar antwoord is in Richt.4:9 “Ik ga met u mee, maar gij zult geen eer behalen op de tocht die gij onderneemt, want in de macht van een vrouw zal Adonai Sisera overgeven.” Sisera was de legeraanvoerder van de Kanaänieten.
Toen Israël de strijd begon te winnen, vluchtte Sisera de tent binnen van Jaël, vrouw van de Keniet Heber. We weten hoe zij hem toedekte en melk gaf. Toen hij diep in slaap was nam Jaël een tentpin, greep de hamer, trad zacht op hem toe en dreef de pin in zijn slaap tot zij in de grond drong..en hij stierf. Richt.4:21-22.
In het lied van Debora staat in Richt.5:31 “Zo zullen omkomen al uw vijanden, o Here! Maar die Hem liefhebben zijn als de opgaande zon in haar kracht.”

Nu 3000 jaar later is er de Staat Israël en is er nog altijd de strijd om het voortbestaan van Israël. Na 1948 is er een sterk leger gekomen dat noodzakelijk is gebleken. Voor 1948 waren er veel mensen tegen een leger, maar zodra Israël als Staat werd uitgeroepen brak er direct een oorlog uit en tot op de dag vandaag is er voortdurend strijd en is de verdediging van het land een noodzaak.

Uit Jerusalem Report 22 juli 2015, uit: “Women of the IDF”: Het vrouwenkorps in de IDF was opgericht door Ben Gurion bij de stichting van de Staat gedurende de onafhankelijkheidsoorlog. Nu in deze tijd kunnen vrouwen bijna alle posities vervullen in het leger, die ook mannen kunnen. Majoor Liz Tzrorchen is adviseur voor alle zaken met betrekking tot man en vrouwzaken in het leger. Zij adviseert aan de Stafchef van het leger. Zij is religieus en zegt dat nog velen moeite hebben met het feit dat vrouwen op vijandelijk gebied komen.

Ook al hebben vrouwen gediend in de laatste Libanonoorlog en de laatste strijd in Gaza. De jonge Maya Tiben is met haar tweelingbroer in een zware combat unit. Ze zegt: ondanks het feit dat vrouwen steeds meer integreren in het leger hebben de commandanten er vaak nog grote moeite mee. Maya denkt dat vrouwen in bepaalde opzichten sterker zijn dan mannen in de missies, maar het is nog steeds moeilijk voor mannen om ons te accepteren. Ze zegt: “Ik heb de eer om ons land te verdedigen.”
Maya en veel andere vrouwen samen met de mannen van de IDF zetten zich in voor de verdediging van de Staat Israël.” Debora profeteerde dat alle vijanden van Israël zullen omkomen en dat degenen die Adonai liefhebben kracht zullen krijgen en als de opgaande zon zullen zijn.
Een belofte voor vrouwen en mannen samen!