Twee Koninginnen

Twee Koninginnen

Cisca Mudde

 

Kwetsbaar baarde zij de Vredevorst.

Niet gezocht of begeerd, gekozen.

Geen pracht en praal,

zelfs geen plek om te bestaan.

Een vlucht naar Egypte,

steeds een geopende deur.

In de woestijn wordt ze beschermd.

 

Ze houdt Zijn geboden.

De draak is razend,

wil haar verslinden.

Hij weet als geen ander:

deze vrouw zal hem verslaan.

En met haar, alle getrouwen

aan Zijn Tora.

 

 

Wie komt daar met veel lawaai

in purper, scharlaken gekleed?

Verpakt in vroomheid,

aangemeten eenvoud en eenheid.

Zalvende liefde, beroert de aarde.

Onder haar rokken verbergt zich de draak.

Hij weet: zij werkt met mij mee.

 

Door de tijden heen

is de eerste versmaad.

Laat haar zwijgen, maak haar krachteloos.

Verguisd, beschimpt, verminkt, vermoord.

De tegenstander lacht en zijn vrouw met hem,

maar niet zo lang meer.

 

De slangenvrouw verwierf macht,

greep haar recht.

Onrechtmatig verkregen

berijdt ze het beest.

Met een vroom gezicht,

zalvend en gebiedend,

verdraait ze het recht van Tora.

De tegenstander lacht.

Hij weet: deze vrouw mist haar doel.

Met plezier heerst hij over haar.

 

Het tij is gekeerd.

Zijn vrouw staat op, door Hem gewekt.

Omgord met kracht

gaat ze haar Bruidegom tegemoet.

 

De tegenstander krimpt ineen.

Hij weet: nu is zijn einde in zicht.

Dit kost hem de kop.

 

Deze vrouw houdt Zijn geboden.

Haar kracht is in Zijn Sjalom.

Haar wegen zijn recht.

Zo vindt ze haar plek

naast Hem, haar Koning, haar God.

Zij zal met Hem heersen,

tot in alle eeuwigheid,

op Zijn troon.

Het Koninkrijk in evenwicht!

Man en vrouw gelijk.

Geschapen naar Zijn beeld

en gelijkenis, God is Een!

 

De plaats van de draak en zijn vrouw

wordt niet meer gevonden.

Die vrouw die altijd, overal, beroering bracht.

Zie! zij is niet meer,

moet zwijgen, voor eeuwig en eeuwig.

Wat een rust!

 

Genesis 3:15,16b, Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel. 16b) Je zult je man begeren , en hij zal over je heersen.

(Het was oorspronkelijk de bedoeling dat God over de beide mensen, man en vrouw, zou heersen. Het evenwicht is hier verstoord, toevoeging redactie.)

Openbaring 12 :4a,5,6, 13, 17, de draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. Maar toen ze het kind gebaard had, een zoon, die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden, werd het dadelijk weggevoerd naar God. De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn, God had daar een plaats voor haar gereedgemaakt. Toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, achtervolgde hij de vrouw die een zoon gebaard had. De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Yeshua blijven.

 

Openbaring 17:1, 3, 5, 6, 8b, 14, 18, ik wil je laten zien hoe de grote hoer die aan talrijke water stromen zit, veroordeeld wordt. Ik raakte in vervoering, en hij nam me mee naar de woestijn. Ik zag een vrouw zitten op een scharlaken rood beest vol godslasterlijke namen. En op haar voorhoofd stond een naam met geheime betekenis: Het grote Babylon, moeder der hoeren en van alle gruwelijkheden der wereld. Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen. Alle mensen die op aarde leven van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het Boek van het leven staat, zullen verbaasd zijn bij het zien van het beest. Zij binden de strijd aan met het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen. Want het Lam is de hoogste Heer en Koning, en wie Hem toebehoren. De vrouw die je zag is de grote stad, die heerst over de koningen der aarde.

Psalm 45:7, 8, 10, 11, 15, 16, Uw troon is voor eeuwig en altijd o god, de scepter van het recht is uw koningsscepter. U hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad. Daarom heeft God uw God, u gezalfd met vreugdeolie, als geen van uw gelijken. Rechts van u staat de koningin, getooid met goud van Ophir. Luister dochter, zie en hoor, vergeet uw volk en het huis van uw vader. Een kleurige stoet brengt haar naar de koning. Begeleid door gejuich en vreugdezang gaan zij het paleis van de koning binnen.

Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.

 

 

Zie het gevecht om de macht van de Eeuwige, van het beest en zijn vrouw.

Ik draag dit gedicht op aan alle vrouwen die door de eeuwen zijn onderdrukt door overheersende, vrouw hatende mannen. Maar ook aan mannen die geen onderscheid zien en maken tussen een vrouw zoals God hen heeft bedoeld, en een vrouw die als een feeks de man wil overheersen. En de echte zuivere vrouw, mede daardoor, haar rechtmatige plaats ontneemt.  Eeuwen van onderdrukking zijn het gevolg van dit slechte gedrag van mannen en vrouwen. ‘Adam waar ben je? Zie wat er gebeurt, en neem je plaats in, naast de vrouw en samen onder Yeshua’.

Zelf denk ik dat hier de oorzaak ligt van de gruwelijke vrouwen- onderdrukking, die tot aan vandaag de dag voortduurt en zich uit in mensonterende toestanden die hun gelijke niet kennen. Maak onderscheid tussen valse vroomheid, onder de oproer kraaiende mantel van zogenaamde gerechtigheid en ware liefde en kracht. En gun de vrouw eindelijk de plek, door God zelf voor haar bedoeld. Speel niet langer in de kaart van de tegenstander, door de vrouw te beknotten en haar het zwijgen op te leggen. Het is een gruwel en een vreselijk onrecht, en ook een oprecht gelovige man onwaardig. Ontmasker de valse o zo kerkelijk vrome vrouw, die alles onder de mantel der zalvende liefde wil verdoezelen, maar ondertussen de zaken overal naar haar hand zet.

 

Openbaring 2:20 maar dit heb ik tegen u dat u de vrouw Isebel, die zichzelf profetes noemt, haar gang laat gaan, terwijl ze mijn dienaren met haar uitspaken tot ontucht en het eten van heidens offervlees verleidt.

Openbaring 3:12  Wie overwint maak Ik tot een zuil in de Tempel van Mijn God.

Openbaring 3:21 wie overwint zal samen met Mij op Mijn troon zitten, net zoals Ik zelf overwonnen heb en samen met Mijn Vader op de troon zit