Hellenisme en de invloed op het beeld van de vrouw

Hellenisme en de invloed op het beeld van de vrouw in het Jodendom en de kerk.

Door Cisca Mudde

Hellenisme had een enorme invloed op Israel. Seksualiteit en de geslachten werden belangrijkere zaken en de nieuwe Griekse Ideeën over de geslachten leidden tot vrouwhatelijke opmerkingen. Dit vinden we in Joodse en Christelijke literatuur.

De geschriften wijzen op het gevaar van vrouwen en hun mogelijkheden om schoonheid en seksuele attractive te gebruiken al seen wapen tegen mannen.

De theoloog Calvin zei: houdt je dochters kort. Hij sprak op een wijze over vrouwen die een verkeerde nadruk hadden.

Daarentegen zei Thomas van Aquino: vrouwen moeten kunnen studeren, dat was heel erg vooruitstrevend, een vooruitziende geest in de RK. In het begin van de jaartelling.

Er is dus veel strijd over de plaats van de vrouw door de eeuwen heen en nog in deze tijd. Maar nu zijn vrouwen meer zichzelf, zeker in landen zoals Holland. Vaak is er nog ongelijkheid in salaris terwijl vrouwen toch hetzelfde werk doen dan mannen.

In het Paradijs is er iets heel erg mis gegaan en is als gevolg van onze eigen ongehoorzaamheid een vloek over ons gekomen die tot gevolg heeft dat het verlangen van de vrouw uitgaat naar de man. De keus voor de gelovige moet echter zijn om de Eeuwige te behagen en niet de man. Dit is voortgekomen uit de vloek die er vanaf Genesis is tussen de man en de vrouw. Gen. 3:16 ‘ je zult je man begeren en hij zal over je heersen’.  Dit nu is belangrijk voor alle vrouwen. G’d laat hier zien wat de wortel is van alle  storingen in het gedrag van de vrouw naar de man. En juist daar ligt ook haar meest kwetsbare plek, voor misleiding. Tegenwoordig hebben we daar een nieuw woord voor. Wij noemen het relationele gebondenheid. G’d benoemde dat al in het begin van de tijd, als de begeerte van de vrouw. In wezen zei G’d tegen Eva: het verlangen van je hart keert zich van Mij naar je man en hij ZAL over je heersen. Het was haar eigen keuze. Als het hart van Eva naar G’d was blijven uitgaan, dan zou Hij over haar geheerst hebben en dat is een voorrecht wat G’d zich toe-eigent voor AL Zijn kinderen. Alleen Hij kan onze onpeilbare behoeften vervullen. Niet de ander, maar Hij is de bron van Leven.

De schrift zegt: de vrouw is door de verleiding in de overtreding gevallen. Dat wil niet zeggen dat ze met kwaadaardige vooropgezette bedoeling haar vuist liet zien aan G’d, en in die zin in opstand kwam tegen G’d. Ze zei: ‘De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten’. Dit was niet het doorgeven van verantwoordelijkheid, het was gewoon de waarheid. Het feit dat zij misleid is, wordt bevestigd in 1 Tim. 2:14 en NIET Adam werd misleid, maar de vrouw, zij overtrad G’ds gebod. Hij wist of had althans KUNNEN weten wat hij deed en hij deed het toch. Bovendien zweeg hij waar hij had moeten spreken. Over de man hoor je niets. Hij had het haar moeten zeggen.

Yeshua ziet de vrouw heel anders en benadert haar ook als een gelijke. Tikva Frymer-Kensky (1) zegt dat het beroep van Rachab juist centraal stond en vanuit haar positie was er redding. Het scharlaken koord werd het symbool van het bloed van de lammeren aan de deuren tijdens de Exodus uit Egypte. Rachab als lichtend voorbeeld: Jac. 2:25 ‘ Rachab uit het geloof gerechtvaardigd’.  Dit noemt Tikva fascinerend. De vrouw is in waarde gestegen in het NT.” Dit is heel belangrijk voor ons als gelovigen die de wortels van het geloof zoeken. De onderdrukking van de vrouw kan niet meer in deze tijd. Het NT zegt dat het niet meer kan.

In deze tijd wil de vrouw gelijk zijn aan de man. Niet meer naast, maar net eender, dus meer van het zelfde. Dat was zeker niet de bedoeling van G’d met Zijn plan voor de man en de vrouw.

Satans plan was om de vrouw het zwijgen op te leggen en haar krachteloos te maken in het leven van haar man. Dat zou de man beroven van de hulp die G’d, vanaf het begin der tijden zorgvuldig voor hen had ontworpen. De vrouw heeft door de eeuwen heen bewezen dat ze net zoveel kan. Maar een vrouw die haar door G’d bedoelde plaats inneemt en met kracht haar taken vervult zoals in Spreuken 31, is een volwaardige partner in huwelijk en gemeente.

Hoe komen we uit de ingesleten rol van de vloek van Genesis? Als de vrouw G’ds plan en bedoeling van het huwelijk gaat zien, moet ze rekenen op de woede van de tegenstander. Als de vrouw, langs de man, zich gaat uitstrekken naar de Eeuwige, om haar te vervullen en te helen, zal ze vrijkomen. Ze zal hem meer kunnen liefhebben, want ze is niet meer afhankelijk van hem, maar van Hem. Ze zal zich nu meer naar haar man kunnen voegen, want ze is niet meer afhankelijk van hem. Is dat niet juist wat feministen zo graag willen bereiken? Dit gaat ver voorbij emancipatie, geldingsdrang, zelfverdediging en al die dingen die haar uitputten. Er komt ruimte vrij voor beiden en zo kunnen de man en de vrouw echt worden in gezet in het plan van G’d. Geen eenzijdige onderdanigheid van een vrouw met kerkkleding aan. Maar een krachtige tegenhangster voor de man die helemaal geen baat heeft bij een ja knikkende eega, die op de langere termijn alleen maar minachting zal oproepen.  De man zal spoedig achter zijn façade van zelfgenoegzaamheid worden weggerukt.  Zodoende is ze een ware hulp voor hem. Voor beiden dus bevrijding op vele gebieden. Haar man kan op haar vertrouwen zegt Spreuken 31.

De vrouw is ook niet gemaakt om onderdanig te zijn aan elke man. Ook niet in de gemeente. Ook deze vloek is ontmanteld, doordat Yeshua de vrouw op haar juiste plaats heeft hersteld en haar gemaakt tot een volwaardig deelgenoot in Zijn gemeente. Abraham gehoorzaamde Sara op G’ds bevel, Gen. 21:12 zegt: ‘zij hielp hem iets te zien wat hij zelf niet kon zien. G’d zei tegen Abraham maak je geen zorgen over die twee, doe wat Sara heeft gezegd’. Zij waren elkaar wederzijds onderdanig en dat is wat de hele Bijbel ons leert van Genesis tot Openbaring.

Geen Hellenisme maar onderdanigheid aan G’d.

Hoewel we aan de andere kant van de verlossing zijn aangeland, gebruikt de tegenstander nog altijd de zelfde tactieken. Als hij ons niet kan beroven van de verlossing, dan zal hij ons proberen lam te leggen door de vrouw uit te schakelen in het plan van G’d.  dan verbergen we ons weer voor elkaar net als voor G’d in Can Eden.  En we verbergen ons voor elkaar in de gemeente. Doel: mensen op afstand houden. Onder invloed van het Hellenisme zijn we slaaf geworden in plaats van vrij.

Door de eeuwen heen heeft G’d een beroep gedaan op vrouwen. Door Goddelijke wijsheid geïnspireerd, en door wijsheid en moed, haar hele landen heeft doen omkeren.

Yeshua is gekomen om dit alles te veranderen. Geboren uit een vrouw heeft Hij de kop van de tegenstander vermorzeld.  Het herstel voor Tora is nu heden ten dage,  ingezet in de Joods Messias belijdende Gemeenten. Laten we als vrouwen en mede arbeidsters voor G’d opstaan in de gemeente als een Spreuken 31 Esjet Gajiel voor G’d opstaan, en de wil doen van onze Heer.  In nederigheid en onderdanig aan elkaar, als aan de Heer. En de door Hem aan ons gegeven plaats innemen, in onze roeping als heilige vrouwen. Dan zullen we meer dan overwinnaars zijn in Hem. De felbegeerde eenheid, in de gemeente en in het huwelijk zal op deze manier met kracht kunnen doorbreken. Niet elkaar verslaan, maar de tegenstander, door je plaats in te nemen, die je ‘toekomt’ in Hem. Dat is de hartenwens van Yeshua, ‘opdat zij EEN zijn in Mij’!

Cisca Mudde

 

Lit.

1 Reading the women of the Bible. By: Tikva Frymer-Kensky page 40

2. Bestemd voor intimiteit – Jane Hansen, Marie Powers.2000 the Netherlands: Bread of life, (Dutch translation) Vlissingen. 1997 Originally published in English under the title Fashioned for Intimacy. Published by: Regal Books, a division of Gospel Light Publications, Ventura, California.