Kostbaarder dan koralen

 

Spreuken 31:10: ”Een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat koralen ver te boven.” Hier kan ´een degelijke huisvrouw´ ook vertaald worden als: sterke vrouw, soldaat, een vrouw die doeltreffend handelt.  In het Hebreeuws is het: esjet chajiel.
Haar waarde is ver boven die van juwelen of meer dan edelstenen. Het woord ´juwelen´ is in het Hebreeuws ´paniyin´. Dat betekent: robijnen, juwelen, koraal enz.
Deze tekst heeft een verborgen betekenis. Ze wijst op de vorming van onze karakter tot een ‘esjet chayil’ en de enorme waarde hiervan voor het Koninkrijk van de Eeuwige.
Wij zijn gemaakt naar het beeld van onze Schepper. De mens werd geschapen als man en als vrouw. Dat betekent dat ook onze G’d een mannelijk en vrouwelijke kant heeft. Hij alleen kan ons dan ook onze vrouwelijkheid, die naar zijn wil geschapen is laten ontdekken.
Het betekent dat we deze ontwikkeling kunnen ondergaan wanneer we een relatie hebben met onze Schepper. Deze relatie moeten we zelf willen en aangaan.

Een diepe relatie
Dit gaat verder dan het aansteken van de sjabbatkaarsen op vrijdagavond en het verzorgen van een maaltijd. Ook verder dan de schoonmaak van ons huis en zelfs het maken van een thuis voor onze gezinnen wanneer we gehuwd zouden zijn.
Belangrijk is hier de vorming van onze innerlijke houding en karakter door de Eeuwige.
Wanneer er b.v. bitterheid in ons is die onze houding bederft en ons manipulerend laat handelen naar onze omgeving, gedragen we ons niet als een esjet chajiel. Ook als we klagen als levensstijl hebben, doet dat geen goed aan onze families en kinderen. Hetzelfde geldt voor een alleenstaand persoon: onze familie en gemeentes lijden als onze houding niet opbouwt, maar afbreekt. Een diepe relatie met de Eeuwige betekent tijd besteden in het woord van G’d en in gebed. Een stille tijd, die vooral een tijd van reflectie kent. Het hebreeuwse woord voor bidden is lehitpallel. Het betekent behalve bidden ook: het oordelen van jezelf. Dat betekent niet: jezelf veroordelen.
Gebed gebruiken we vaak als een middel waarbij we de Eeuwige proberen te overtuigen hoe Hij de wereld en onze omstandigheden zou moeten veranderen. De betekenis is veel meer dat ons gebed een proces behoort te zijn waarbij we een grondig onderzoek doen naar ons gedrag en dan G’d de ruimte geven om op ons te reageren op een manier die anders is dan wij verwachten. Hier ligt een groot probleem voor ons, want het is moeilijk voor ons om te accepteren dat G’d nee zegt tegen ons. Het zou heel bijzonder zijn als we zo gevoelig omgingen met de Eeuwige dat we bepaalde dingen niet van Hem zouden vragen omdat we al wisten dat Hij daarop nee zou antwoorden. Dat zou ons veel zorgen en verdriet kunnen sparen als gelovigen.

God dienen vanuit een diepe relatie met Hem
Deze diepe relatie eist zoveel van ons als mens dat het vers: “een sterke vrouw, wie kan haar vinden?” naar mijn mening hiermee te maken heeft. Er zijn zoveel valkuilen op onze levensweg en bovendien is de tegenstander van G’d er alles aan gelegen, dat wij als vrouw in een geestelijke conditie worden gemanoeuvreerd waardoor we niet bijster veel meer kunnen betekenen voor het Koninkrijk van de Eeuwige. Maar als we de diepe weg gaan, die ons alles kost, vergelijkbaar met de tekst die Yeshua uitspreekt in Mat. 19:29 “En een ieder, die huizen of broeders of zusters of vader of moeder of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal vele malen meer terugontvangen en het eeuwige leven erven.” dan zullen we vrucht dragen voor de Eeuwige. Dan worden onze levens als vrouwen kostbaarder dan wat voor materiele zaken ook, zelfs edelstenen.

Ruth een ‘esjet chajiel’
Ik heb ervaren dat de Eeuwige ons test en vaak moeilijke beslissingen laat nemen, die ons wat betreft de wereld vaak veel kosten, maar Hij zal wanneer je volhardt het vaak zelfs dubbel vergoeden. Daar kan dan wel meer dan een halve generatie of zelfs een hele generatie wat tijd betreft aan voorbij gaan. Met andere woorden de vrucht van onze inspanning is niet altijd direct zichtbaar, maar diep in onze ziel weten we dat we op de goede weg zijn. Een vrouw die dit getuigenis diep in haar ziel ervaart mag geloven en diep weten, dat de vrucht van haar werk en inspanning niet voor niets is geweest. Hoevelen van ons hebben offers gebracht in onze gezinnen en pas later zien we de vrucht. Daarom staat er dat een vrouw die een ‘esjet chayil’ is kostbaarder is dan edelstenen, want haar vrucht reikt geslachten verder en dat is onbetaalbaar, want het is een werk dat Adonai verder draagt tot in het nageslacht waaraan Hij de zegen verbindt zoals belooft in de ‘Tien Woorden’ of ‘Aseret haDibrot’: “ en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.” (Ex.20:6) Hierbij zien we een samenwerking tussen Adonai en ons vrouwen met de Tora centraal daarbij.  Daarom is een ‘esjet chayil’ zo kostbaar. Zij draagt mee aan de zegen in de geslachten, zoals we zien in het leven van Ruth. Zij werd door haar gehoorzaamheid ingevoegd in G’ds volk en kreeg een zoon die de voorvader werd van onze Messias Yeshua. Mag ook ons leven een bijdrage zijn binnen het Koninkrijk van G’d zoals Ruth’s leven.