Het antisemitisme van de British Israel leer en andere leren ontmaskerd

Door de eeuwen heen hebben meerdere groepen in de kerken er letterlijk alles aan gedaan om de Joden het recht op de Bijbelse beloften te ontfutselen. Niet alleen door hen te beschuldigen van godsmoord, met als gevolg verregaande uitsluiting van het basale dagelijkse bestaan, in zijn vele gruwelijke vormen. Maar ook het afstelen van de identiteit van de tien verloren stammen1). Maar dat was nog niet genoeg voor de vele fanatieke Jodenhaters onder de gelovigen. Zelfs een van de belangrijkste en grootste groep zichtbare Joden, de Asjkenazische Joden, moest eraan geloven. Op alle mogelijke sites en duistere geschriften wordt er met grote voortvarendheid beweerd, dat deze Joden geen Joden zijn, maar dat zij afstammen van de Kazaren, een semi-nomadisch volk van Turkse afkomst.

Deze theorie is een wankel kaartenhuis, gebouwd op racisme en antisemitisme. Het is zeker niet gebaseerd op feiten, wel op ongebreidelde haat tegen het volk van de beloften, waarover de kerken in hun hoogmoed al hadden besloten, dat dit volk voor G-d had afgedaan. Want zij, de kerken, waren nu in de plaats van de Joden gekomen en de beloften waren vanaf, het door hen bezegelde besluit, nu voor de kerk. Hier en daar baseren zij deze verderfelijke leer op zogenaamde feiten, maar die zijn dermate uit het verband gerukt, dat een werkelijk geïnteresseerde lezer al snel achter de werkelijkheid komt. Het internet staat vol met verhalen over de zogenaamde bewijzen om de argeloze lezer te doen geloven, dat het allemaal waar is!

Ook heden ten dage is er veel gaande op dit gebied. Onderzoek via DNA2) moet de feiten boven tafel brengen. Op zoek naar deze materie stuit je op de vele tegenstrijdigheden, die onder deze “wetenschappelijke” manier van bewijsvoering te vinden zijn. Het spreekt elkaar nogal eens tegen. Kortom je verdwaalt in een netwerk aan onduidelijkheden. Het voert te ver om in dit artikel verder onderzoek hierover te noemen. Wel vermeldenswaard is, dat er in Israël alarmbellen zijn gaan rinkelen onder sommige gezaghebbende orthodoxe Joden, die het naadje van de kous willen weten. Middels DNA testen zij het liefst elke Jood die alia wil maken, zij passen dit al met enige regelmaat toe3). Men wil voorkomen dat er een oncontroleerbare stroom mensen het land Israël binnenkomt, die zeggen Jood te zijn en het niet zijn.

Zie onder enige citaten uit de geschriften van de aanhangers van het British Israelism4), maar ook in Nederland hebben we organisaties als de “Bond Nederlands Israël”5), die de vreemdste zaken beweren. Citaat: “Nu, vraagt u zich net als wij af, wie nu de meerderheid vormt van de mensen die tegenwoordig in het huidige Israël wonen? Het lijkt er op dat 90% van hen afstammelingen zijn van de Kazaren En nooit op enige manier afstammen van Abraham”. 6)

En dit citaat: “Het vertalen van de Bijbel is uiterst moeilijk geweest voor onze voorvaderen. Men heeft de Joden geraadpleegd inzake het Hebreeuws en de juiste betekenis ervan. De Joden hebben deze gelegenheid aangegrepen om hun eigen vermengde afkomst te camoufleren. Zij hielden zichzelf voor het uitverkoren volk, dus moesten ze raszuiver zijn. Een weinig studie van de vertaling van bijvoorbeeld het nieuwe testament vanuit het Grieks, laat precies het tegenover gestelde zien. Ook Tora en Profeten zijn soms dermate slecht vertaald vanuit het Hebreeuws, dat hele belangrijke sleutelwoorden, in het voordeel van de kerk zijn verdraaid. Voorbeeld: Hebreeën 8:7, “Zou het eerste priesterschap zonder gebreken zijn geweest, dan zou er geen tweede voor in de plaats hebben hoeven komen.” Priesterschap is consequent vertaald met verbond. Doel was om de Tora te verdoezelen als afgedaan. De Asjkenazische Joden vestigden zich nadat de Romeinen in het jaar ’70 Jeruzalem hadden verwoest, in Centraal, Oost, en deels West Europa. In de tiende eeuw, toen het Kazaarse rijk ten onderging, trokken veel Joden juist vanuit het Westen naar het Oosten. Precies tegengesteld aan wat wordt beweerd door de geschiedvervalsers die de 10 stammen leer brengen. De Asjkenaziem onderscheidden zich in het land van vestiging door het behoud van hun eigen cultuur, taal en religie, hoewel cultuur en taal sterk beïnvloed werden door het land, waarin zij woonden. Die beïnvloeding zou in de 19e eeuw de basis vormen voor de opkomst van het cultureel zionisme, dat ernaar streefde de eigen cultuur te behouden. Het zionisme is dus in de Asjkenazische gemeenschap ontstaan”.7)

Door te beweren dat juist de Asjkenazische Joden geen Joden zijn, probeert men het zionisme, waaruit de staat Israël uiteindelijk is heropgericht, te ondergraven. En in plaats van deze Joden zouden dan andere volken, zoals de Engelsen de echte Joden zijn, of zoals sommigen beweren: de Nederlanders en meer West-Europese landen, zoals Denemarken en Frankrijk.

Typisch Asjkenazische namen zijn Polak en Katzman, maar ook Joden met Nederlandse namen als De Leeuw, De Hond, Schaap, Citroen en Appel zijn veelal van Hoogduitse afkomst. Het woord “Azjkenaz” betekend oorspronkelijk “Duitsland”, het land waar veel van deze Joden vanaf de vroege middeleeuwen woonden. Hier ontwikkelde zich rond 900 het Jiddisch, een Joodse variant op de Duitse taal met Slavische en Hebreeuwse invloeden. Asjkenazische Joden trokken later richting het oosten, Polen, Oekraïne, Litouwen en Rusland. Dus niet andersom, wat men beweert. Vanaf 1880 zijn veel Asjkenazische Joden naar Israël vertrokken.

Zie ook in deze historische informatie tot welk een zegen de Joden altijd zijn geweest. Handelsroutes, economische voorspoed, geestelijke zegen, het geven van schrift en taal aan volken. Genesis 12:3 gaat de gehele geschiedenis door in vervulling. Maar ook in negatieve zin! Laten de racisten die menen dat zij “het ware Israël” zijn, zich dit goed beseffen.

Men beweert dat de Davidische troon is overgegaan op het Engelse koningshuis van de Windsors. Ook het Nederlandse vorsten huis is aanhanger van deze valse leer. Tijdens de inhuldiging van de vorst in Engeland, is er een geheime ceremonie achter gesloten deuren ingelast, waarin de vorst door de kerk wordt ingewijd, middels een heilige rite in het Davidische Huis. Vanaf dat moment is de vorst, eveneens vorst over Jeruzalem. Zover is men gegaan, om het recht en de beloften aan de Joden gedaan, zich toe te eigenen.

De G’d van Abraham, Isaak en Ja’akov heeft andere plannen met zijn volk Israël. In Openbaring 7 en 14 zie je dat de Eeuwige heel Israël, met alle stammen apart benoemt, als het gaat over de verzegelde 144.000 uit de 12 stammen van Israël. En de beloften in Ezechiel 37:22, dat op die dag van de komst van HaMasjiach Yeshua, de volmaakte eenheid van het volk onder die Ene volmaakte Koning in vervulling zal gaan. De Davidische troon zal dan worden gegeven aan koning David en Hij zal koning zijn onder de Koning der koningen Yeshua, tot in alle eeuwigheid.

Noten:
1) Hoe verloren zijn de “verloren” tien stammen’? – Stichting Israël en de Bijbel.
2 a) “Ashkenazic Jews’ mysterious origins unravelled by scientists thanks to ancient DNA”
2 b) “Uncovering ancient Ashkenaz – the birthplace of Yiddish speakers”
3 a) https://ontdekjouwverhaal.nl/nieuws/veel-bedrog-bij-dna-onderzoek
3 b) Genetic citizenship: DNA testing and the Israel Law of Return
4) What is British Israelism and is it biblical? GotQuestions.org
5) De Groene Amsterdammer: Zebulon op klompen
6) Khazars – Wikipedia
7) ‘Het zijn geen Joden. Enkelen gaan zelfs naar een kerk!’ – Israel Today – Holland