Chanoeka: overwinning over oude en nieuwe duisternis

Viering van Chanoeka
De bijbelse maand Kislev is de maand, waarin het feest van Chanoeka altijd wordt gevierd. Tijdens de periode van de tweede Tempel, die door Ezra en Nehemia was herbouwd, vielen de Grieken, onder de gründliche leiding van Antiochus IV, Israël binnen. Deze vijandelijkheden tegen Israël waren al begonnen vanaf de tijd van de antisemiet Alexander – rond 330 voor de gangbare jaartelling (vgj) – die zich ‘De Grote’ liet noemen. De Grieken hadden vele absurde wetten uitgevaardigd tegen de Joden. De aan deze en alle vijanden van de Eeuwige aanstoot gevende Joodse godsdienst werd verboden.

Grieks godsbeeld in de Tempel
De studie van de Tora werd verboden en het uitoefenen van de mitswot, de geboden, eveneens (zie 1 Makkabeeën 1:45). Kapitaal werd in beslag genomen, klaarblijkelijk niet aanstoot gevend, evenals hun dochters! De oorspronkelijke naam van deze heerser was Mitradates, wat betekent: gegeven door Mitra, de Indo-Arische naam voor de zonnegod. In 175 vgj besteeg deze gek, daarom ook wel genoemd Antiochus Epimanes, de troon. Tien jaar later plaatste hij een beeld van de Griekse oppergod Zeus in onze Tempel (1 Makkabeeën 1:54).

Bekende Christelijke leiders
De haat tegen Israël, tegen de Joodse gebruiken en tegen de G’d van Israël bestaat nog steeds. De minder agressieve vorm daarvan is de betiteling: wettisch, om aan te geven dat het zich houden aan de geboden van het “Oude Testament” verkeerd is. Messiasbelijdende Joden worden ervan beticht onvolwassen te zijn, wanneer ze “ijveraars zijn voor de wet” (zie Handelingen 21:20), “zo onvolwassen als de Joden die Yeshua niet kennen”, hoor je uit de mond van bekende Christelijke leiders.

Koning Josia
Wat is er aan de hand? Wanneer de Geest van de Eeuwige mensen werkelijk aanraakt, ontstaat het heilige verlangen om rein te worden voor de Eeuwige. Eigen zondigheid wordt zichtbaar en het zo noodzakelijke reinigingsproces vangt aan. Daarbij groeit het verlangen om de geboden van de Eeuwige te gaan volgen, zoals we dit hebben gezien bij koning Josia, die als Jood niet was opgegroeid met de Wet (de Tora), maar die hartelijk ging liefhebben (lees 2 Koningen 22).

Liefde tonen is geboden doen
Ook Sjaoel (Paulus) had de Wet lief (Romeinen 7:12, 14; 1 Korinte 7:19). Yeshua zegt dat we Hem liefhebben, wanneer we de geboden houden (Johannes 14:21). In zijn eerste brief noemt Johannes mensen die de geboden niet houden, leugenaars (1 Johannes 2:3-4). De bijbelse opdracht is dus om ons uit te strekken naar die heilige aanraking van de Eeuwige, die ons dwingt tot reiniging, heiliging en het doen van de geboden als basis daarvoor.

Tempeldienst hersteld
Er is een grote strijd gaande om de Tora, de geboden van de Eeuwige. Het afschaffen daarvan, al dan niet gepaard gaande met de verbranding van heilige geschriften, zoals we dat tijdens de laatste wereldoorlog moesten ondergaan, is godslasterlijk. Wat we nodig hebben is de olie van boven, de zalving met de Geest van de Eeuwige. Op Chanoeka vieren we dat uiteindelijk de Tempeldienst werd hersteld en dat er weer reine olie kon worden gebruikt voor het branden van het Ner Tamied, het eeuwige licht van de Tempelkandelaar.

Overwinning over de duisternis
Dat is het teken van de aanwezige Geest van de Eeuwige die de interface vormt, de verbinding met G’ds wijsheid, waardoor we de geboden geestelijk leren beoordelen. “Een niet geestlijk mens echter neemt niet aan wat van de Geest van de Eeuwige is. Zo iemand noemt dat dwaasheid. Die kan dat niet begrijpen, omdat het alleen met behulp van G’ds Geest te onderscheiden is” (1 Korinte 2:14). Acht dagen gaan we lichten aansteken, om onze overwinning te vieren over de duisternis. Stralend Chanoeka!

Lion S. Erwteman